Νομοθεσία ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα | Επισκόπηση των βασικών πτυχών

Η νομοθεσία ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα απαιτεί κατανόηση γιατί είναι ζωτικής σημασίας για όποιον επιθυμεί να επενδύσει στην αγορά ακινήτων της χώρας.

Νομοθεσία ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα | Επισκόπηση των βασικών πτυχών
Photo by Markus Spiske / Unsplash


Η νομοθεσία ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα απαιτεί κατανόηση γιατί είναι ζωτικής σημασίας για όποιον επιθυμεί να επενδύσει στην αγορά ακινήτων της χώρας. Αυτό το άρθρο θα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών πτυχών της ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας στο νομικό πλαίσιο, τις μορφές ιδιοκτησίας ακινήτων και σημαντικές σκέψεις για ξένους επενδυτές.

Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα:
Η Ελλάδα ακολουθεί το πολιτικό σύστημα του πολιτικού δικαίου και το Σύνταγμα εγγυάται το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Η βασική νομοθεσία που διέπει την ιδιοκτησία ακινήτων είναι ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες για την απόκτηση, την κατοχή και τη μεταβίβαση ακινήτων.

Μορφές Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Υπάρχουν διάφορες μορφές ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων:


α. Πλήρης Ιδιοκτησία (Πλήρης κυριότητα): Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μορφή ιδιοκτησίας ακινήτων, που παρέχει στον ιδιοκτήτη πλήρη δικαιώματα χρήσης, απόλαυσης και διάθεσης του ακινήτου κατά την επιθυμία του, υπόκειται όμως σε νομικούς περιορισμούς.

β. Κοινή Ιδιοκτησία (Συνιδιοκτησία): Αυτή η μορφή ιδιοκτησίας αφορά δύο ή περισσότερους ανθρώπους που κατέχουν κοινά δικαιώματα στην ιδιοκτησία. Κάθε συνιδιοκτήτης έχει αδιαίρετο ενδιαφέρον στην ιδιοκτησία και οι αποφάσεις σχετικά με το ακίνητο απαιτούν συνήθως τη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών.

γ. Επικαρπία: Αυτή η μορφή ιδιοκτησίας ακινήτων παρέχει σε ένα άτομο το δικαίωμα χρήσης και απόλαυσης της ιδιοκτησίας κάποιου άλλου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να τροποποιεί την ιδιοκτησία του ακινήτου.

δ. Μίσθωση. Η μίσθωση είναι μια συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου (εκμισθωτής) και ενός ατόμου που θελει να ενοικιάσει το ακίνητο (μισθωτή), όπου ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να κατέχει το ακίνητο για μια συγκεκριμένη περίοδο έναντι ενοικίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης περιγράφονται συνήθως σε μια σύμβαση μίσθωσης, η οποία διέπει τα δικαιώματα και τις ευθύνες και των δύο μερών.

Οι ξένοι που επιθυμούν να επενδύσουν σε ακίνητα στην Ελλάδα μπορεί να αναρωτιούνται για τους κανονισμούς που διέπουν την ξένη ιδιοκτησία ακινήτων. Αυτό το κεφάλαιο θα παρέχει μια επισκόπηση της ξένης ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου, των περιορισμών και των σημαντικών σκέψεων για ξένους επενδυτές.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
Όταν πωλείτε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, ο πωλητής μπορεί να υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας αν το ακίνητο έχει αυξηθεί στην αξία του από την απόκτησή του. Η σταθερή αξία φόρου προστιθέμενης αξίας είναι προς το παρόν 15%. Ωστόσο, αυτός ο φόρος μπορεί να απαλλαγεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν πωλείτε την κύρια κατοικία σας ή όταν το ακίνητο έχει κατοχυρωθεί για περισσότερα από πέντε χρόνια.


Οι παραπάνω φόροι ακινήτων στην Ελλάδα ισχύουν στην παρούσα φάση, αλλά είναι πιθανό να αλλάξουν. Αν θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας (link), ειδικά αν σας ενδιαφέρει η πώληση ή αγορά ακινήτου.

Νομικό Πλαίσιο για ξένους
Οι ξένοι επιτρέπεται να έχουν ιδιοκτησία ακινήτων στην Ελλάδα, υπόκειται όμως σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Η Ελληνική Συνταγματική Χάρτα εγγυάται το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε ελληνικούς πολίτες και σε αλλοδαπούς, και ο βασικός νόμος που διέπει την ιδιοκτησία ακινήτων είναι ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας.

Περιορισμοί στην Ξένη Ιδιοκτησία
Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην ξένη ιδιοκτησία ακινήτων στην Ελλάδα, όπως οι περιορισμοί στην αγορά ακινήτων σε ορισμένες περιοχές όπως οι περιοχές στρατιωτικής ή κρατικής χρήσης. Επίσης, οι ξένοι επενδυτές υπόκεινται σε περιορισμούς στην αγορά ακινήτων σε παραθεριστικές περιοχές και νησιά. Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές θα πρέπει να προσέχουν τις νομικές απαιτήσεις και τα διαδικαστικά θέματα που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.


Προβληματισμοί από Ξένους Επενδυτές
Υπάρχουν προβληματισμοί από ξένους επενδυτές. Μπορεί να είναι η αναζήτηση συνεργατών που είναι εξοικειωμένοι με τη νομοθεσία και τα διαδικαστικά θέματα της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από ανεξάρτητο εκτιμητή πριν από την αγορά. Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους φόρους και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την ιδιοκτησία ακινήτων στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ύπαρξη φορολογικών υποχρεώσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαχείριση μιας ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα. Οι ξένοι επενδυτές πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο, καθώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την αξία του και την ικανότητα ενοικίασης ή πώλησης του.